zoeken... contact opnemen
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1

 

algemeen

 

1.1

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen dotsolutions en Wederpartij.

 

1.2

 

Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door dotsolutions zijn bevestigd.

 

1.3

 

Alle aanbiedingen door dotsolutions aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

 

1.4

 

De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Wederpartij en de schriftelijke bevestiging daarvan door dotsolutions. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van dotsolutions en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een wijziging verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een schriftelijke bevestiging door dotsolutions aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door dotsolutions wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet schriftelijk is verstuurd.

 

1.5

 

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen een 10 (tien) werkdagen kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dotsolutions.

 

1.6

 

Wederpartij heeft het recht om de aan dotsolutions verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan dotsolutions van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent)van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

 

1.7

 

Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. dotsolutions kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. dotsolutions is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

 

1.8

 

Indien de site verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden vervat. dotsolutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

 

1.9

 

Indien de site tevens bestanden bevat die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. dotsolutions staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van dotsolutions of derden.

 

 

1.10

 

In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

 

 

2

 

gebruik toegangscode

 

2.1

 

Wederpartij is slechts gerechtigd de door dotsolutions toegekende Toegangscode(s) te verstrekken aan haar werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij. Wederpartij is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van dotsolutions dient Wederpartij dotsolutions op de hoogte stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

 

2.2

 

Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal Wederpartij hen mogelijkheid tot toetreding ontnemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

2.3

 

Voorts staat Wederpartij er voor in dat deze werknemers de Toegangscode slechts ten behoeve van door hun uit te voeren werkzaamheden gebruiken.

 

2.4

 

dotsolutions heeft de bevoegdheid om ongeautoriseerd gebruik van de Toegangscode aan Wederpartij in rekening te brengen.

 

3

 

elektronische communicatiemiddelen

 

3.1

 

In het geval communicatie tussen dotsolutions en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. dotsolutions is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

 

3.2

 

Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

 

 

4

 

 

prijs en betaling

4.1

 

Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen 14 (veertien) werkdagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

 

4.2

 

Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen dotsolutions in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

 

4.3

 

dotsolutions behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. dotsolutions zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 21 (eenentwintig) dagen van tevoren schriftelijk aan Wederpartij corresponderen.

 

4.4

 

Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

 

4.5

 

Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij met een minimum van honderd euro. Indien dotsolutions het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. dotsolutions is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

 

4.6

 

dotsolutions is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens dotsolutions bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat dotsolutions tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

 

 

5

 

 

rechten en verplichtingen van de wederpartij

5.1

 

Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.

 

5.2

 

Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.

 

5.3

 

Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

 

5.4

 

Wederpartij onthoudt zich ervan dotsolutions of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van dotsolutions, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van dotsolutions, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van dotsolutions of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

 

5.5

 

Onverlet het bepaalde in artikel 5.4 is wederpartij niet gerechtigd om ongevraagd

e-mails of andere informatie ('spammen') aan Gebruikers van dotsolutions te sturen of een zoekprogramma op de site of onderdelen daarvan aan te brengen met het doel om informatie of databestanden van de site te downloaden ('spideren'). Indien dotsolutions op de hoogte wordt gesteld van bovenstaande activiteiten, dan is Wederpartij dotsolutions een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ad EURO 25.000 (vijfentwintigduizend) zonder rechterlijke tussenkomst en is dotsolutions gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

 

6

 

rechten en verplichtingen van dotsolutions

 

6.1

 

dotsolutions verschaft Wederpartij toegang tot haar site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.

 

6.2

 

dotsolutions zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.

 

6.3

 

dotsolutions heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 7 (zeven) werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.

 

6.4

 

dotsolutions behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal dotsolutions Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

 

 

 

 

7

 

aansprakelijkheid

 

7.1

 

dotsolutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

 

7.2

 

dotsolutions is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij.

 

7.3

 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dotsolutions of van haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 

8

 

overmacht

 

8.1

 

Indien dotsolutions niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan 30 (dertig) dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

8.2

 

Indien dotsolutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is dotsolutions bevoegd de reeds geleverde resp. het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

8.3

 

Van overmacht van dotsolutions in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van dotsolutions onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van dotsolutions kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van dotsolutions.

 

 

 

 

9

 

geheimhouding

 

9.1

 

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

 

9.2

 

De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 9.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.

 

9.3

 

Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

10

 

duur en beëindiging

 

10.1

 

De Dienst zal worden verleend door dotsolutions aan Wederpartij gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Overeenkomst. Zowel dotsolutions als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen de einddatum van de Overeenkomst. Behoudens anders bepaald in deze Voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.

 

10.2

 

Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens dotsolutions niet nakomt of dotsolutions goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van dotsolutions adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft dotsolutions het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van dotsolutions op schadevergoeding.

 

 

11

 

diversen

 

11.1

 

Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

 

11.2

 

Op de Overeenkomst tussen dotsolutions en Wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

 

11.3

 

Alle geschillen tussen dotsolutions en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Assen of Zwolle.

 

11.4

 

Alle aanspraken van Wederpartij vervallen 12 (twaalf) maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

 

 

 

12

 

intellectuele eigendomsrechten

 

12.1

 

Alle intellectuele (eigendoms-) rechten, welke - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van resultaten van de Dienst(en) kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij dotsolutions. Deze rechten worden op grond van deze Overeenkomst door Wederpartij aan dotsolutions overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door dotsolutions reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Wederpartij op eerste verzoek van dotsolutions aan de overdracht van zodanige rechten aan dotsolutions zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms-) rechten komen voor rekening van dotsolutions. Wederpartij machtigt dotsolutions hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

 

12.2

 

dotsolutions verleent aan Wederpartij een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie ten aanzien van de resultaten van Dienst(en), materialen of programmatuur, die Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de Dienst(en) zal bezigen, en waarvan de intellectuele (eigendoms-) rechten niet bij Wederpartij zullen (gaan) berusten. Wederpartij machtigt dotsolutions onherroepelijk om de aldus verleende licentie in enig register te doen vastleggen.

 

12.3

 

Wederpartij verplicht zich de resultaten van de Dienst(en) in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij dotsolutions vooraf schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. dotsolutions is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals afkoop door Opdrachtgever van de exclusieve rechten van dotsolutions tegen een door dotsolutions in onderling overleg te bepalen bedrag of het verlenen van een licentie tegen betaling door Wederpartij van een door dotsolutions in onderling overleg vast te stellen royaltyvergoeding.

 

12.4

 

Indien Wederpartij inbreuk maakt op intellectuele (eigendoms-) rechten van dotsolutions dan wel in strijd handelt met het bepaalde in lid 12.3 verbeurt hij ten behoeve van dotsolutions een direct opeisbare boete voor een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Wederpartij onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, met een minimum van € 2.500,= (exclusief btw), vermeerderd met een boete van € 100,= per dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding, na daartoe door dotsolutions te zijn gesommeerd, voortduurt, onverminderd het recht van dotsolutions om daarnaast een schadevergoeding te vorderen.

 

12.5

 

Wederpartij vrijwaart dotsolutions voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-) rechten van die derden.

 

12.6

 

Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, is dotsolutions gerechtigd, indien derden dotsolutions ter zake van schending van intellectuele (eigendoms-)rechten aansprakelijk stellen, deze overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten. Van haar recht tot ontbinding van deze overeenkomst zal dotsolutions geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Wederpartij.
 

12.7

 

dotsolutions behoud zich het recht om op de website van haar klanten haar copyright te vermelden middels de naam en link naar de eigen website www.dotsolutions.nl.

 

 

1 3

 

definities

 

13.1

 

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:

 

 

 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van dotsolutions;

 

 

 

Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen dotsolutions en Wederpartij gesloten Overeenkomst;

 

 

 

Gebruiker(s): Allen die in het bezit worden gesteld van gegevens om de site te kunnen bewerken en bezichtigen;

 

 

 

dotsolutions: een besloten vennootschap, gevestigd aan de Industrieweg 23 te Hoogeveen;

 

 

 

Overeenkomst: de afspraken, schriftelijk vastgelegd op grond waarvan dotsolutions Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

 

 

 

Site: Een schriftelijk in een Overeenkomst met de Wederpartij overeengekomen internetadres;

 

 

 

Toegangscode: een door de dotsolutions aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen;

 

 

 

Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met dotsolutions een Overeenkomst heeft gesloten.

 

 

Privacyverklaring